Megjelent a hit- és erkölcstan szervezését koordináló rendelet – Mi történik 2013. május 20-ig?

Megjelent a hit- és erkölcstan szervezését koordináló rendelet – Mi történik 2013. május 20-ig?

Share this content.

Budapest – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2013. március 22-én tette közzé a régóta várt 22/2013-as rendeletet, amely többek között a hit- és erkölcstanórák szervezésére vonatkozó szabályokat is tartalmazza. Az alábbiakban összefoglaljuk azt, hogy a rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) tájékoztatása alapján milyen lényegi pontokra kell figyelniük a lelkészeknek és hittantanároknak a hit- és erkölcstanórák jelentkeztetése, szervezése és lebonyolítása során. Forrás: magyarkozlony.hu, szöveg: dr. Kodácsy-Simon Eszter

A szülők tájékoztatásáról:

−  Az állami általános iskolákban az igazgató kijelöli azt a napot, amelyen a leendő elsős és ötödikes szülőket tájékoztathatja az egyházi jogi személy arról, hogy a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg.

• A rendelet szerint ez az időpont elsősöknél minden év március 1-14. között esedékes, de ebben az évben a rendelet kései megjelenéséhez igazodva ez a határidő április 5-re módosul. Az iskola igazgatója a tajékoztatásra kijelölt időpontot 10 nappal a tájékoztató előtt közli az egyházi jogi személlyel, de idén – az előbb említett ok miatt – el kell tekinteni ettől a határidőtől.

• Leendő ötödikesek esetében az általános iskolák az április végi szülői értekezleteken adnak lehetőséget az egyházaknak a tájékoztatásra.

− Az iskolák kötelesek lehetőséget biztosítani az egyházak képviselőinek a papír alapú dokumentumok (tantervek, tananyagok, tankönyvek, munkamódszerek stb.) bemutatására is. Ha a lelkész vagy hittantanár nem tud jelen lenni személyesen a tájékoztatón, az igazgató akkor is köteles elérhetővé tenni a szülők számára a megküldött dokumentumokat. Az állami általános iskolák pedagógiai programjában nem kell szerepeltetni a hit- és erkölcstanoktatás helyi tantervét, de a szülői tájékoztatás miatt fontos eljuttatni azokat az iskolák igazgatóihoz. (Az új kerettantervek és helyitantervminták, valamint a módszertani és tartalmi kérdéseket tárgyaló leírások elérhetők a hitoktatas.lutheran.hu és teol.lutheran.hu oldalakon.)

− Március 16-31. között az igazgató nyilvánosságra hozza az iskola honlapján és a helyben szokásos módon a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését, valamint az illetékes képviselőjének nevét, címét.

A jelentkeztetésről, beiratkozásról:

- A leendő elsős gyermekek szülei – idén az április 8-9-én esedékes – beiratkozáskor nyilatkoznak választásukról, a leendő ötödikesek szülei május 20-ig hozzák meg döntésüket.

- A lelkész vagy hittantanár jelen lehet mind az elsős, mind az ötödikes gyermekek beiratkozásakor, s a szülők kérésére a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban ekkor is tájékoztatást adhat. Ha nem tud jelen lenni, az igazgatónak akkor is biztosítania kell azon papíralapú dokumentumok elérhetőségét, amelyeket korábban az egyházi jogi személy hozzá eljuttatott.

-  A szülő önkéntes írásbeli hozzájárulással nyilatkozhat az iskolának arról, hogy erkölcstanórát választ-e a gyermeke számára, vagy valamely egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát. Ha a szülő nem tesz írásbeli nyilatkozatot, akkor a gyermek erkölcstanoktatáson fog részt venni.

- A nyilatkozat formanyomtatványát a Klik minden általános iskolához eljuttatja.

- A szülő olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstanoktatását is igényelheti, amely nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen szülői igényről az igazgatónak írásban kell értesítenie a szülő által megjelölt egyházi jogi személy képviselőjét.

- A hit- és erkölcstanoktatást választott szülők gyermekének nevét és osztálya megnevezését az iskola átadja az érintett egyházi jogi személynek a beiratkozást követő három napon belül.

- Ezt követő hét napon belül az igazgató egyeztet a tanulócsoportok kialakításáról az érintett egyházak képviselőivel.

A tanulócsoportok kialakításáról:

- A rendelet nem ír elő létszámhatárt a tanulócsoportok létrehozásához, így akár egy fővel is tartható hit- és erkölcstanóra. (A finanszírozási háttérről nem beszél a rendelet.)

- A hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók.

- A hit- és erkölcstanórákat elsősorban az órarendbe illesztett erkölcstanóra idejében kell megtartani.

- Amennyiben a lelkész vagy hittantanár mégsem tudja ekkor megtartani a hit- és erkölcstanórákat, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstanórákat az egyházi jogi személy más időpontban az iskolában vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. (Ennek az esetnek a választásakor mérlegelni kell azt a kérdést, hogy egyéb tényezők – mint például az egész napos iskolai elfoglaltság – miatt nem fogja-e a gyerek inkább az erkölcstanoktatást vagy más felekezet hittanóráját választani.)

- A tanulócsoportok beosztásán tanév közben változtatni nem lehet.

- A szülő választását tanév közben nem változtathatja meg. Tanév végén átjelentkeztetheti gyermekét másik csoportba, ha szándékát május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A hit- és erkölcstanórák megtartásáról:

- A hit- és erkölcstanóra ugyanolyan adminisztrációs feladatokkal jár, mint minden egyéb tanóra (akkor is, ha az iskola épületén kívül kerül megtartásra). A lelkész vagy hittantanár csoportnaplót vezet, az iskola egyéb dokumentumaiban pedig az adminisztrációt a lelkész vagy hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

- A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

- Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstanórán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni.

- Ha az iskola a tárgyi feltételek biztosítását vagy együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, akkor a fenntartó az egyházi jogi személy kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról.

- A fakultatív hitoktatás lehetősége megmarad azon egyházak részére, akik szervezetten nem vállalják vagy nem tudják biztosítani a hitoktatást. (Ennek az esetnek a választásakor is mérlegelni kell azt a kérdést, hogy egyéb tényezők – például az egész napos iskolai elfoglaltság – miatt nem fogja-e a gyerek inkább az erkölcstanoktatást vagy más felekezet hittanóráját választani.)

Amennyiben a hit- és erkölcstanoktatás megszervezése, tájékoztatása, lebonyolítása során bármilyen problémát tapasztalnak az iskolákban, jelezzék azt Rozs-Nagy Szilvia hittanreferensnek a hitoktatas@lutheran.hu email címen. (Kérjük írják le, hogy hol, milyen problémát tapasztaltak, és tettek-e az egyház vagy az iskola részéről kísérletet annak megoldására.)

 (A rendelet, amely minden részletes információt tartalmaz, a Magyar Közlöny 48. számában olvasható.)

Csatolt állományok: MK48 EMMI Rendelet.pdf -
Hivatkozások: Magyar Közlöny -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!