Vágyódás Isten temploma után – 233 éves a nyíregyházi evangélikus Nagytemplom

Vágyódás Isten temploma után – 233 éves a nyíregyházi evangélikus Nagytemplom

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András (garainyh.hu), fotó: Csutkai Csaba
Nyíregyháza – Az 1753-ban ide települt tirpák ősök „kövekbe épített hitvallása”; a nagytemplom, a főbejárat felett és az orgonakarzaton máig ragyogó arany betűkkel hirdeti: ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN! A templomszentelési évfordulót gyülekezeti nap keretében ünneplik meg a mai utódok évek óta. Idén a felújításra váró Istenháza mellett a most felújított gyülekezeti házért is hálát adtak október 19-én és 20-án.

„Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpá és Sén között, és elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Az Úr segített el bennünket egészen idáig!” (1Sám 7,12 RÚF; Eben-Háézer jelentése: „a segítség köve”.) 

Hang-képes krónika négy tételben

Szombat délelőtt

Dr. Kovács László Attila igazgatólelkész nyitóáhítatában (a Zsolt 42,1-12 alapján) elmondta: a nyíregyházi evangélikusok tirpák őseiben annak idején nagyon erősen égett a templom utáni vágyakozás. Harminc éven át küzdöttek hitvallásukért, evangélikus identitásukért. Majd két és fél év alatt, saját erejükből építették fel a város legrégebbi műemlék épületét. Mindez arra kötelez bennünket, hogy Istenbe vessük bizalmunkat és minden külső feltételt biztosítsunk gyermekeinknek hitre jutásuk érdekében! Csak tiszta forrásból, az itt hirdetett igéből meríthetünk magunknak éltető erőt, hitet, reménységet az üdvösségre. 

Waldemar Jesse, az oroszországi evangélikus-lutheranus egyház lelkésze a Liebenzelli Misszió ottani szolgálatáról szólt; Adámi Márta tolmácsolta a német nyelvű, vetítettképes előadást. Lk 9,57 alapján személyes elhívásáról beszélt; Kazahsztánban született német családban, németországi teológiai tanulmányai elvégzése után a Liebenzelli Misszió visszaküldte őt 2001-től misszionáriusként Oroszországba. Jézus missziói parancsát is idézte, s elmondta, nagy a hiány lelkészekből és a munkatársakból. Jekatyerinburgban 11 évig szolgált és ott három gyülekezetet alapítottak. Jelenleg Cseljabinszkban él feleségével hét éve, ahol evangelizációs alkalmakat is tartanak a hagyományos lelkipásztori szolgálat mellett, részt vesznek a munkatársak kiképzésében és a diakóniai munkában, mert nagy rá az igény; például „karácsony a cipősdobozban” akcióban. Ezzel is sok gyermeket tudnak elérni az evangéliummal, de az egyetemisták között is bizonyságot tehetnek keresztyén hitükről, akik ilyen kérdést is feltettek nekik: van-e tolerancia az evangélikus-lutheranus egyházban? S a misszionárius előadó elmondhatta: A mi Istenünk a legtoleránsabb, mert mindenkinek szabad hozzá jönnie. A legnagyobb bizonyíték, hogy Isten szeret téged, az, hogy Jézus meghalt érted a kereszten. Ő hatalmasan munkálkodik és bennünket is fel akar használni szeretetének továbbadásában. Látott egy végtagok nélküli Krisztus festményt, ezzel a címmel: „Nincs más kezem és lábam, a tieden kívül!” Számára ezt jelenti a Krisztus követés: ha én átélem Isten ajándékát, akkor másokat is hozzá akarok vinni, mert Jézusnál igazán jó lenni!

F. Molnár Zoltán fotóművész evangélikus templomokat megörökítő képeiből nyílt fotókiállítás a templomban, az orgona mögött kialakított kiállítótérben, a szerző tárlatvezetésével. S az ő engedélyével rövidesen a gyülekezet honlapjára is felkerülhetnek ezek a templomképek. 

Az igazgatólelkész szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket a Túróczy Zoltán általános iskola éttermébe, ahol kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a délelőtti és a délutáni előadókkal. A névadó püspök 126 évvel ezelőtt született, 1893. október 23-án, Arnóton.       

Szombat délután

Dr. Csepregi Zoltán, az EHE rektora, teológiai tanár különleges kérdést tett fel már az előadása címében; az Ötvárosi hitvallás 470. évfordulója kapcsán: Klónozható-e az Ágostai Hitvallás? Alapinformációk: az öt felsőmagyarországi szabad királyi város, nagyságuk szerinti sorrendben: Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa és Kisszeben. Hitvallások, időrendben:    

* Ágostai Hitvallás; 1530. jún. 25. (28 cikkely) 

* Erdődi Hitvallás; 1545. (11 cikkely) Ez volt az első magyarországi evangélikus hitvallás. 

* Ötvárosi Hitvallás 1549. aug. 19. (20 cikkely) Az eredeti példány eltűnt, rejtélyes körülmények között, 1560-ban találtak egy másolatot, amit 1564-től elkezdtek aláírni az ott szolgáló lelkipásztorok. 

A 400. évfordulóra Sólyom Jenő egyháztörténeti professzor írt a gyülekezeti munkaprogramban egy előkészítő anyagot, amelyben megválaszolatlan kérdéseket tett fel. Ám az elmúlt 70 év alatt ezeket a rejtélyeket sikerült megoldani. Mit is tartalmaz ez a 470 éves hitvallás? Klónozták az Ágostai Hitvallást - meghúzták, Az utolsó 8 cikkelye volt kritikus, ezeket, az ún. elátkozásokkal együtt, elhagyták… Így lett az egyik legbékülékenyebb hitvallás. De mégsem klónozható következmények nélkül, mert az idő múlásával a klónozott változatok feledésbe merültek és inkább az eredeti Ágostai Hitvallást tartotta mindenki a maga számára is elfogadhatónak; s ez lett a sorsa az Ötvárosi Hitvallásnak is. Ám fénykorában, a Kassán szolgáló református prédikátorok is aláírták, elfogadták.

A szombat délutáni záró áhítatában dr. Csepregi Zoltán az Útmutató aznapi kiírt újszövetségi igeverse (Jn 17,15) alapján kijelentette: a józanság és az Isten igéjének a követése a lelkiismeretben találkozik. Így tudunk a földön állni és az ég felé nézni. Luther ismert szavai a wormsi birodalmi gyűlésen is ezt tükrözik: csak akkor vonja vissza tanítását, ha meggyőzik a Szentírásból, vagy ész érvekkel, mert kötve van Isten előtt a lelkiismeretében. A templomszentelési évforduló kapcsán elmondta, az evangélikus tanítás szerint, a templom köve nem szent, és Isten nemcsak a templomban lakik, hanem a világban is. A templomok élő kövekből épülnek, és ezek szentek, ezért adhatunk hálát és megköszönhetjük Urunknak, hogy megőriz minket továbbra is a világban a maga számára.

Vasárnap délelőtt

Dr. Kovács László ünnepi igehirdetését a kijelölt textus (Jak 2,1-8) alapján tartotta. A bűn ott suttog a szívünk mélyén egész életünkben. Jézus már legyőzte a bűnt, és vele együtt mi is győzhetünk! Krisztus követése azt jelenti, hogy küzdünk bűneink és kísértéseink ellen! Nála van a bocsánat minden bűnre a benne hívők számára. A királyi törvény; az embertárs szeretete arra kötelez, hogy szeressem azt is, akitől semmit sem remélhetek viszonzásképpen.

Vasárnap délután

A gyülekezeti házat felszentelő, ünnepi istentisztelet liturgiájában a nyíregyházi gyülekezet mind a négy parókus lelkésze részt vett az egyházkerület püspökével együtt. Igehirdetése alapigéjéül dr. Fabiny Tamás elnök-püspök a meghívón olvasható Zsolt 147,11 verset választotta: „Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” S idézte ezt az ősi mondást: „Imádkozzál és dolgozzál!” Isten gyönyörködik teremtett világában s teremtményében, az emberben. Isten gyönyörködik szeretett Fiában. Luther megkülönbözteti a szolgai félelmet a gyermeki félelemtől, így tesz a jó keresztyén is; féli az Istent, nem retteg tőle, hanem bizodalom van benne. Istent félni és szeretni kell s csak benne bízni. Mi ne legyünk személyválogatók - idézte fel a délelőtti textust a püspök. Isten így akar gyönyörködni az istenfélő emberben, meghallgatva imádságát.

A gyülekezeti énekkar szolgálatát követően, a záró oltári szolgálat keretében, a Szentlélek Istenhez fohászkodó imádságok hangzottak el. Majd az istentisztelethez csatlakozó rövid közgyűlésen az összgyülekezeti felügyelő, Veczánné Repka Jolán határozatban rögzítette a felújítás és a felszentelés tényét, a gyülekezet köszönetét tolmácsolva a munkában résztvevő szervezetek jelenlévő képviselőinek. A gyülekezeti ház felújítását, bővítését és korszerűsítését a Magyar Kormány támogatta.

Végül az igazgatólelkész meghívására a templomi gyülekezet az evangélikus himnuszt énekelve átvonult a felújított gyülekezeti házba, ahol szeretetvendégség zárta a hálaadó ünnepet.

Az említett igehirdetések, előadások meghallgathatók a tudósító honlapján, a vasárnap délután készült képek pedig a gyülekezet honlapjának médiatárában találhatóak. Elérhető az Evangélikus Portál korábbi tudósítása is a Három lutheri hitvallás Magyarországon című kötetről.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!